Stilbite on chalcedony stalactite

Stilbite on chalcedony stalactite